Excelで件数を取得

Excelで件数を取得する記事の一覧です。
ExcelVBA

【VBA】指定した文字列を含むデータの件数を取得する【COUNTIF関数】

ExcelVBA

【VBA】条件に一致しないデータの件数を取得する【COUNTIF関数】

ExcelVBA

【VBA】複数の条件を満たすデータの件数を取得する【COUNTIFS関数】

PR
Excel関数

【Excel関数】OR条件でデータの件数を取得する

Excel関数

【Excel/COUNTIF関数】条件に一致しないデータの件数を取得する

Excel関数

【Excel/COUNTIF関数】指定した文字列を含むデータの件数を取得する

PR